Privacy bescherming

INFORMATIEBESCHERMINGSRICHTLIJN VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het doel van de informatiebeschermingsrichtlijn voor persoonlijke gegevens (hierna "de informatienota" genoemd) is om de betrokkene te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens die aan Dermacol Benelux B.V. (met statutaire gevestigd op de Prinsenstraat 21-2, 1015DB te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van het Kaamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71812431, hierna "Dermacol Benelux" genoemd) onder meer zullen worden verstrekt voor gebruik van de website www.dermacolcosmetics.nl, het afsluiten van een koopcontract of voor een ander doel.

Dermacol Benelux verwerkt alle persoonlijke gegevens van haar klanten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder wet nr. 101/2000 coll., Betreffende bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, (hierna de 'Wet bescherming persoonsgegevens') en wet nr. 480/2004 Coll., Betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij, zoals gewijzigd. Dermacol Benelux heeft de nodige maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen in de zin van artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens en zorgt ervoor dat bij de verwerking van persoonsgegevens wordt voldaan aan de vertrouwelijkheidsvereisten en andere ethische regels.

A. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ten behoeve van de deze regeling wordt onder een "klant" verstaan: een natuurlijke persoon die de Dermacol Benelux online winkel en/of de website gebruikt en waarvan de persoonlijke gegevens door Dermacol Benelux worden verwerkt in de zin van artikel 4 (e) van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens van de klant kwalificeren als persoonlijke gegevens in de zin van artikel 4 (d) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dermacol Benelux is de persoonsgegevens "beheerder" in de zin van artikel 4 (j) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Aankoopcontract Conclusie

Bij het verkopen en kopen van goederen via de Dermacol Benelux website www.dermacolcosmetics.nl, sluiten de klant als koper en Dermacol Benelux als verkoper een koopcontract. Om het koopcontract te sluiten en uit te voeren verwerkt Dermacol Benelux persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met artikel 5 (2) (d) van de Wet bescherming persoonsgegevens. De uit het koopcontract voortvloeiende verplichtingen omvatten met name de afhandeling van bestellingen en de verplichtingen die daarbij horen, waaronder begrepen communiceren met de klant, de bestelde goederen overhandigen aan een koerier, het voeren van administratie ten behoeve van klachtenbeheer, boekhouding, enz.

Klant Registratie

Als de Klant zich registreert op de website www.dermacolcosmetics.nl, omvat deze registratie de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor de doeleinden waarmee de Klant instemt tijdens de registratie. Door op de knop "AANMELDEN" te klikken, verleent de klant zijn/haar vrijwillige toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor registratie (bijv. het aanmaken en beheren van een klantaccount, het verwerven en toepassen van kredieten, enz.). Door de vakjes in het registratieformulier aan te kruisen, geeft de Klant daarnaast zijn/haar vrijwillige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor het doel dat naast dat individuele vakje vermeld staat (bijvoorbeeld het verzenden van persoonlijke berichten). Als de klant geen vakjes aankruist worden zijn/haar persoonsgegevens alleen verwerkt voor registratiedoeleinden. Als de Klant slechts enkele vakjes aanvinkt, worden zijn/haar persoonlijke gegevens naast voor registratie verwerkt voor de doeleinden die naast de aangevinkte vakjes worden vermeld. De klant heeft het recht om de registratie te allen tijde te annuleren door middel van een uitdrukkelijke en duidelijke schriftelijke verklaring gericht aan Dermacol Benelux, verzonden per post of per e-mail aan info@dermacolbenelux.nl. Bij annulering van de registratie wordt de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Klant voor alle doeleinden waarvoor de Klant tijdens de registratie heeft ingestemd, beëindigd.

Voor de doeleinden van registratie en voor andere mogelijke doeleinden waarmee de klant instemt in het registratieformulier, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord en geslacht.

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van registratie en mogelijke andere doeleinden waarmee de Klant instemt in het registratieformulier, wordt verleend voor de duur van de registratie van de Klant; met een maximum van 20 jaar na de terbeschikkingstelling van de persoonsgegevens. 

De toegang tot de hierboven vermelde persoonlijke gegevens kan worden verstrekt aan de volgende ontvangers van persoonsgegevens op grond van artikel 4 (o) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens: Site One, s. r. o., Bedrijfsnummer: 27398471, met maatschappelijke zetel te Krouzova 3038/14, 143 00 Praag-Modřany, ingeschreven in het handelsregister van het gemeentelijk hof in Praag, sectie C, invoeg 110279, die het informatiesysteem van Dermacol Benelux beheert en levert IT-diensten aan Dermacol Benelux, en Dermacol Benelux B.V., bedrijfs KvK nummer: 71812431, met maatschappelijke zetel te Prinsenstraat 21-2, Amsterdam ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel te Amsteredam, met welke Dermacol Benelux een database deelt binnen een houdstermaatschappij.

Rechten van de Klant als de Betrokkene

De Klant heeft het recht om op elk moment zijn/haar rechten uit hoofde van de artikelen 11, 12 en 21 van de Wet bescherming persoonsgegevens te doen gelden. De Klant heeft namelijk het recht om op elk moment en kosteloos zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, om toegang tot zijn/haar persoonsgegevens te eisen, om correctie van onjuiste, verouderde of onvolledige persoonlijke gegevens te eisen, om blokkering, beïndiging of verwijdering van zijn/haar persoonlijke gegevens te eisen, om informatie over zijn/haar verwerking van persoonsgegevens te vragen, enz. De klant kan de bovenstaande rechten doen gelden door een verzoek te sturen naar het e-mailadres van Dermacol Benelux info@dermacolbenelux.nl of een schriftelijk verzoek tot het adres van de maatschappelijke zetel van Dermacol Benelux. Indien de Klant vaststelt of veronderstelt dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de bescherming van zijn/haar privacy of in strijd is met de wetgeving, is hij/zij gerechtigd om een verklaring en / of rectificatie van de tekortkoming te vragen. De klant heeft ook het recht om eventuele tekortkomingen in de bescherming van persoonsgegevens aan de gegevensbeschermingsautoriteit te melden met het oog op administratieve maatregelen.

 

B. HET GEBRUIK VAN COOKIES

De website van Dermacol Benelux www.dermacolcosmetics.nl bewaart cookies op de apparaten van de gebruikers van de website in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de server op een computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het laden van een website. Met de bestanden kan de website zijn normale werking garanderen en acties, instellingen of voorkeuren van de gebruiker onthouden. Cookies vormen geen risico voor een computer of een mobiel apparaat; ze zijn echter belangrijk voor privacybescherming omdat ze het mogelijk maken informatie over het gebruik van een website op te slaan.

Dermacol Benelux gebruikt cookies op haar website voor een goed functioneren van de website en het aanpassen van de website-inhoud aan gebruikersvoorkeuren.

De soorten cookies die de website gebruikt:

 

Cookies die de algemene werking van de website mogelijk maken

Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website en er is geen toestemming voor het gebruik van deze cookies vereist. Zonder deze cookies zijn sommige websitefuncties niet mogelijk.

Prestatie cookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over bezochte websites. Door de website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat deze cookies op uw apparaat worden opgeslagen. De cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke websites ze het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van een website ontvangen. De cookies verzamelen geen identificatiegegevens over de gebruiker; alle informatie is samengevoegd en daarom anoniem. De cookies worden alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionele cookies

Deze cookies onthouden al uw keuzes en op basis daarvan verbeteren ze het gebruikerscomfort bij het gebruik van de website. Door de website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat deze cookies op uw apparaat worden opgeslagen.

Door middel van functionele cookies kan de website uw keuzes of de huidige staat van de website onthouden (bijvoorbeeld de laatste getoonde teaser, type apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot de website) om de functionaliteiten van de website volgens uw behoeften te verbreden. Deze cookies kunnen ook de wijzigingen van gebruikers in lettergrootte, lettertype en andere delen van de website onthouden. Informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, kan anoniem zijn en de cookies houden uw activiteiten niet bij wanneer u andere websites bezoekt.

Cookies die gericht zijn op online adverteren

Deze cookies verzamelen informatie over uw zoekgewoonten en richten dienovereenkomstig reclame die past bij uw interesses en persoonlijkheid.

Deze cookies worden gebruikt om advertenties beter te richten op gebruikers. Ze worden ook gebruikt om reclame voor een individuele gebruiker te verminderen en om de efficiëntie van advertentiecampagnes te vergroten. De cookies worden meestal op de website geplaatst door derden met toestemming van de beheerder van de website. De cookies onthouden dat de gebruiker de website heeft bezocht en delen deze informatie met andere rechtspartijen. Ze zijn vaak verbonden met een functionaliteit van de website die door een andere rechtspartij wordt aangeboden.

Cookies van derden

Dermacol Benelux biedt enkele zakenpartners de mogelijkheid om cookies via de website van het bedrijf te gebruiken om geselecteerde services aan het bedrijf aan te bieden. Deze omvatten met name analyses van het gebruiksniveau van de website, markt- en marketingactiviteiten. Daarnaast gebruikt Dermacol Benelux ook Google Analytics om het gebruiksniveau en het verkeer van de website bij te houden.

Hoe cookies uit te schakelen

De gebruiker kan de opslag en het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van zijn webbrowser. De webbrowser kan meestal worden ingesteld om de gebruiker altijd te vragen alvorens een cookie op te slaan, ongeacht of de gebruiker de cookie wil opslaan of niet. Cookies kunnen ook volledig worden geblokkeerd in de browserinstellingen. In dergelijke gevallen werken bepaalde delen van de website dan mogelijk echter niet correct. In de webbrowser is het ook mogelijk om de cookies te verwijderen die al op het apparaat zijn opgeslagen.

Ga naar www.youronlinechoices.com voor meer informatie over het regelen van het gebruik van de cookies. De bovenstaande website wordt niet beheerd door Dermacol en Dermacol is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website.